ซื้อโปรแกรม FR วันนี้ รับเงินสนับสนุนจาก depa ฟรี 10,000 บาท

50076745_1706714642762776_318306494527307776_n
ลูกค้าอาหาร ร้านกาแฟ ฟังทางนี้ ซื้อโปรแกรม FR วันนี้ รับเงินสนับสนุนจาก depa ฟรี 10,000 บาท
จากโครงการ “depa ช่วย SMEs ไทย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล” โครงการ Depa mini Transformation Voucher โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ SMEs ไทยสามารถปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

ซึ่งลูกค้าอาหาร ร้านกาแฟที่ซื้อซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการร้านอาหาร FR สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากทางโครงการฯ เป็นการสนับสนุนเงินให้เปล่า 100% แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจำกัดสิทธิ์ 1 SMEs ต่อ 1 ทุน (เงินสนับสนุนมีจำนวนจำกัดตามแต่ละภูมิภาค)
50276811_1979782705661855_823709589898788864_n

✍️ ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน
1. คลินิกต้องลงทะเบียนกับทาง Depa สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://member.depa.or.th/
2. กรอกใบสมัครขอรับทุนสนับสนุน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://yourqr.today/api/v1/qr.go/PVSCDL
3. แนบเอกสารประกอบ
3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
3.3 สำเนาใบเสร็จ (ทางบริษัทฯดำเนินการให้)
3.4 สำเนาบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงินคืน โดยเป็นบัญชีของนิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการ
3.5 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของกิจการ
3.6 ภาพถ่ายหลังติดตั้งโปรแกรมหรือการใช้บริการ
4. ลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างร้าน (ถ้ามี)
5. จัดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมดําเนินงานในพื้น ที่ตั้งของธุรกิจ
6. พื้นที่กรุงเพทฯ และปริมณฑล สามารถให้ทางบริษัท นายเน็ต จัดกัด ช่วยจัดส่งเอกสารให้ได้ โดยส่งเอกสารกลับคืนมาที่
ฝ่ายบัญชีบริษัทนายเน็ต จำกัด
(เอกสารสมัครโครงการ depa funds)
47/17 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

✍️ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://yourqr.today/api/v1/qr.go/kLX7DP
หรือสอบถามรายละเอยดเพิ่มเติมได้ที่
081-347-6129, 089-709-4520
02-033-0700